ورشکستی برخی کارخانه های لاستیک سازی

او با انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تامین مواد اولیه تولیدکننده نقش حمایتی داشته باشد و با رانت مبارزه کند زیرا تجربه سابق نشان می دهد برخی کارخانه‌ها با رانت توانسته‌اند مواد اولیه را به راحتی تامین کنند و این مسئله باعث نابودی برخی تولیدی ها و رشد برخی دیگر شده برای نمونه کارخانه پیروزی چند مدل لاستیک در ایران تولید می‌کند که ۳۰ سال این مدل ها در دنیا منسوخ شده و حتی کارخانه ایران‌تایر ۵۰ ساله نیز اوضاع خوبی ندارد و نمی تواند با تولیدات دیگر رقابت کند. به همین دلیل انتقاد ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و تعزیرات تولید و بازار را رها کرده‌اند و امروز کیفیت تولید به فراموشی سپرده شده است.